383510 - 2009

Warszawa: Dostawa stacjonarnego zestawu rtg do zdjęć, Spr nr ZP-I/11/09
Numer ogłoszenia: 383510 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stacjonarnego zestawu rtg do zdjęć, Spr nr ZP-I/11/09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) dostawę zestawu rtg do zdjęć, w skład którego wchodzą: generator, lampa rtg z wolno stojącą kolumną , stół do zdjęć kostnych, stojak do zdjęć pionowych, konsola operatora, komplet kaset. 2) wykonanie niezbędnych robót, związanych z instalacją zestawu, 3) demontaż istniejącego w pracowni rtg aparatu i utylizację, 4) przeszkolenie personelu obsługi.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000.00zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-352 Warszawa, pok. 227 (bezpłatnie).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, pok. 203- sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia - sprawy formane : Edward Niedzielski i Anna Górska tel (22) 822 52 81 - sprawy merytoryczne Bożena Szczeblewska-Cisak tel. (22) 822-52-81.

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. do SIWZ

Oferta

Zał. Nr 1 do oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o wyrobach medycznych

Projekt umowy

Zał. Nr 5 do oferty

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 09.11.2009 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 13.11.2009 r.Dokument oglądany razy: 1143
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 13-11-2009 12:14
Publikacja ostatniej zmiany: 13-11-2009 12:14
2020-11-01 // bip.szpzlo-ochota.pl