273380 - 2011

Warszawa: Remont przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 273380 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane nazwane jako remont przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie, obejmujące: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty tynkarskie, 3) roboty malarskie, 4) roboty posadzkarskie, 5) montaż drzwi , 6) montaż osprzętu elektrycznego, 7) montaż armatury sanitarnej z podejściami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8.000,00 zł, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy - Pzp., wniesionym przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego : 22-1240-5918-1111-0000-4907-6679. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji winno być ważne przez okres związania ofertą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa - Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, pok. 227 -bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, (sekretariat) - pok 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia: - w sprawach merytorycznych : p. Halina Nowakowska tel. - 22 822 32 21 w. 103 ; w sprawach formalnych : p. Edward Niedzielski tel. - 22 822 52 81.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ
2. Oferta
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4.Wykaz wykonanych robót
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
6. Projekt umowy
7. Dokumentacja techniczna

Pytania do SIWZ z dnia 19.09.2011 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.09.2011 r.


Dokument oglądany razy: 1769
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 26-09-2011 13:54
Publikacja ostatniej zmiany: 26-09-2011 13:54
2022-08-12 // bip.szpzlo-ochota.pl