ZP/251/I-09/2012

Warszawa: Dostawa druków medycznych i administracyjnych oraz recept medycznych, spr. nr ZP/251/I-09/2012
Numer ogłoszenia: 181116 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa druków medycznych i administracyjnych oraz recept medycznych, spr. nr ZP/251/I-09/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone na dwie części : Pakiet nr 1 - druki medyczne i administracyjne ( 77 pozycji), Pakiet nr 2 - recepty medyczne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument wskazujący osobę uprawnioną do podpisywania dokumentów ofertowych, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niz 6 m-cy przed terminem składania ofert lub upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w/w dokumentów. 2. Pisemne zobowiązania podwykonawców do oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów ( doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wystąpią okoliczności opisane w rozdz. II ust.1 SIWZ na podstawie art.26 ust.2b ustawy-Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok.227 - bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2012 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat, pok.203..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2012r. o godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego -pok.208. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: w sprawach merytorycznych - Monika Pobikrowska - tel. 22 823 38 48; w sprawach formalnych Elżbieta Kosek - tel 22 822 52 81..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


1. SIWZ

2. Formularz asortymentowy

3. Formularz ofertowy

4. Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1a i 1b do oferty.

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do oferty

6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 3 do oferty.

7. Projekt umowy - zał. nr 4 do oferty.


Zawiadomienie o wyborze ofert - 25.06.2012r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - Pakiet nr 2 - 27.06.2012r.Dokument oglądany razy: 1465
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 27-06-2012 11:04
Publikacja ostatniej zmiany: 27-06-2012 11:04
2022-08-12 // bip.szpzlo-ochota.pl