ZP-I/06/11

Warszawa: Usługi medyczne- spr. nr ZP-I/06/11
Numer ogłoszenia: 46112 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi medyczne- spr. nr ZP-I/06/11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne, polegające na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz uprawionych pacjentów, objętych opieką zdrowotną przez Zamawiającego, które opisano w załączonej - Specyfikacji zamawianych usług medycznych w okresie 12 miesięcy. Zamawiane usługi podzielono na 20 zadań. Każde zadanie obejmuje określony rodzaj świadczeń zdrowotnych, które będą wykonywane we wskazanym miejscu - jednostce organizacyjnej Zamawiającego. Wymagany ilościowy zakres świadczeń w danym zadaniu określono za pomocą ilości punktów wynikających z kontraktu z NFZ lub ilości godzin przyjmowania pacjentów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.12.11.00-4, 85.12.12.00-5, 85.14.12.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Orzeczenie o odpowiednim stanie zdrowia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa - Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 , pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2011 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa - Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat, pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia - w sprawach merytorycznych : p. Andrzej Barcik -tel. 22 659 72 71, p. Hanna Rutkowska - tel. 22 822 38 94; -w sprawach formalnych p.Edward Niedzielski i p. Anna Górska - tel. 22 822 52 81.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.
Zał. SIWZ - "Specyfikacja zamawianych usług medycznych "
Oferta
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 11.04.2011 r.


Dokument oglądany razy: 1576
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 12-04-2011 10:11
Publikacja ostatniej zmiany: 12-04-2011 10:11
2023-09-23 // bip.szpzlo-ochota.pl