Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Zasady funkcjonowania

SPOSÓB PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Zapisy na porady i wizyty, także domowe

 1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
 2. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, wg kolejności zgłoszeń:
 4. a) do lekarza POZ

  • na dzień bieżący z podaniem godziny wizyty/porady,
  • z wyprzedzeniem na określony termin, z podaniem daty i godziny wizyty/porady,
  • na wizytę domową na dzień bieżący przyjmowane są z przyczyn organizacyjnych, w godzinach rannych,
  • na termin wizyty domowej w trybie planowanym zapisy prowadzi się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i realizuje w miarę możliwości, z zachowaniem jak najkrótszego terminu;

  b) do lekarzy specjalistów, stomatologów, rehabilitacji, opieki psychiatrycznej

  • pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących;
  • gdy termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy pacjent jest informowany o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ;
  • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu - telefonicznie.

 5. Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
  • posiadające tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi,
  • posiadające tytuł zasłużonego dawcy przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży,
  • pacjenci do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (zgodnie z art. 47 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., 1793 ze zm.).
 6. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

  W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Zapisy na listę oczekujących

Lista oczekujących – jest listą osób, zgłaszających się do przychodni z danym problemem zdrowotnym, którym nie udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

 1. Przyjęcia pacjentów odbywają się zgodnie z kolejnością wpisów na w/w liście, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.
 2. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się na bieżąco, w dniu zgłoszenia pacjenta, w dniach i godzinach pracy przychodni.
 3. Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:
 • przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
 • przypadek stabilny – to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Pion działalności podstawowej

Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

 1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Warszawie ul. Szczęśliwicka 36, tel. 22 823 00 03
 2. Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36, ul. Kaliska 24, tel. 22 823 09 88
 3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Warszawie ul. Skarżyńskiego 1, tel. 22 823 06 56
 4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Warszawie ul. Sosnkowskiego 18, tel. 22 662 64 42
 5. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie ul. Sosnkowskiego 18, tel.: 22 353 24 16, +48 501 506 074
 6. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Warszawie ul. Sanocka 6, tel. 22 823 05 45
 7. Przychodnia Rejonowa w Warszawie ul. Wojciechowskiego 58, tel. 22 667 92 21
 8. Filia Przychodni Rejonowej w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 58, ul. Kadłubka 18, tel. 22 667 44 41
 9. Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1, tel. 22 822 14 88, 22 822 83 35
 10. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii w Warszawie ul. 1 Maja 13, tel. 22 662 68 56
 11. Centrum Medyczne Raszyn w Raszynie ul. Pruszkowska 52, tel. 22 720 05 02

* Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 1. Warszawa - Ochota Warszawa, ul. Banacha 1a (22) 250-28-01
 2. Warszawa - Ursus Warszawa, Plac czerwca 1976 r. 1 (22) 250-28-01
 3. Warszawa Włochy Warszawa, ul. Cegielniana 8 (22) 113-90-50
 4. Pruszkowski Piastów, ul. Reja 1 (22) 753-81-37
 5. Pruszkowski Pruszków, ul. Armii krajowej 2/4 (22) 758-67-14
 6. Pruszkowski Pruszków, ul. Warsztatowa 1 (22) 888-29-20 (22) 888-29-21

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
       Dokumentacja pacjenta udostępniana jest zgodnie z przepisem rozdziału 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U z 2010 r. Nr 252 poz. 1697 z późn. zm.). Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.):

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

      Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej została określona w Regulaminie Organizacyjnym SZPZLO Warszawa-Ochota.


Podpisał: Szymon Mazurek
Dokument z dnia: 23-08-2012
Dokument oglądany razy: 4898
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 17-01-2018