Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Pozostałe Informacje

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1330,1669 z późn. zm.), każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z póź.zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SZPZLO Warszawa-Ochota, udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.

      Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art. 15. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 03-08-2012
Dokument oglądany razy: 8599
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 17-01-2018