Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Zasady funkcjonowania

SPOSÓB PRZYJMOWANIA PACJENTÓW
 

Zapisy na porady i wizyty, także domowe

a) do lekarza POZ  - Regulamin udzielania teleporad

b) do lekarzy specjalistów, stomatologów, rehabilitacji, opieki psychiatrycznej

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
 2. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, wg kolejności zgłoszeń:
  • na dzień bieżący z podaniem godziny wizyty/porady,
  • z wyprzedzeniem na określony termin, z podaniem daty i godziny wizyty/porady,
  • na wizytę domową na dzień bieżący przyjmowane są z przyczyn organizacyjnych, w godzinach rannych,
  • na termin wizyty domowej w trybie planowanym zapisy prowadzi się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i realizuje w miarę możliwości, z zachowaniem jak najkrótszego terminu;
  • pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących;
  • gdy termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy pacjent jest informowany o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ;
  • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu - telefonicznie.
 4. Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
  • dzieci do 1-go roku  życia,
  • posiadające tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi,
  • posiadające tytuł zasłużonego dawcy przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży,
  • pacjenci do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym  upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (zgodnie z art. 47 ust 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2017 r., 1938 ze zm.).
Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
PACJENCI POSIADAJĄCY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WW. UPRAWNIENIA ZWOLNIENI SĄ
Z OCZEKIWANIA W KOLEJCE DO REJESTRACJI, KOLEJCE OCZEKUJĄCYCH ORAZ KOLEJCE POD GABINETEM LEKARZA.

Zapisy na listę oczekujących

Lista oczekujących – jest listą osób, zgłaszających się do przychodni z danym problemem zdrowotnym, którym nie udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

 1. Przyjęcia pacjentów odbywają się zgodnie z kolejnością wpisów na w/w liście, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.
 2. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się na bieżąco, w dniu zgłoszenia pacjenta, w dniach i godzinach pracy przychodni.
 3. Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:
 • przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
 • przypadek stabilny – to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Uprzejmie informujemy, iż w celu otrzymania danego świadczenia można wpisać się na listę oczekujących, tylko u jednego świadczeniodawcy.
Oryginał skierowania powinien być dostarczony przez pacjenta do 14 dni roboczych od momentu wpisania na listę oczekujących.
Oryginał skierowania Pacjent może dostarczyć :

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą.

Niedostarczenie oryginału skierowania we wskazanym powyżej terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Zapisy na porady i wizyty, także domowe:
 Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.

 • Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
 • Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie lub przez formularz kontaktowy za pomocą strony internetowej www.szpzlo-ochota.pl  wg kolejności zgłoszeń:

a) do lekarza POZ
na dzień bieżący z podaniem godziny wizyty/porady, z wyprzedzeniem na określony termin, z podaniem daty i godziny wizyty/porady,
na wizytę domową na dzień bieżący przyjmowane są z przyczyn organizacyjnych, w godzinach rannych, na termin wizyty domowej w trybie planowanym zapisy prowadzi się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i realizuje w miarę możliwości, z zachowaniem jak najkrótszego terminu;
 
b) do lekarzy specjalistów, stomatologów, rehabilitacji, opieki psychiatrycznej pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących;
gdy termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy pacjent jest informowany o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ;
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu - telefonicznie.

Pion działalności podstawowej

Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

 1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, tel. 22 822 32 21
 2. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa, tel. 22 822 32 21
 3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa, tel. 22 592 98 20
 4. Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, tel. 22 822 14 88
 5. MŁODZIEŻOWE CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII "NOWA OCHOTA" ul. Kaliska 24, 02-316 Warszawa Poradnia Psychologiczna dla Dzieci, tel. 22 822 83 35
 6. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Sanocka 6, 02-110 Warszawa, tel. 22 822 32 21
 7. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa, tel. 22 822 32 21
 8. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Kadłubka 18, 02-496 Warszawa, tel. 22 592 98 58, 501 506 074
 9. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa, tel. 22 822 32 21, 517 322 387
 10. Przychodnia Rejonowa ul. Wojciechowskiego 58, 02-495 Warszawa, tel. 22 822 32 21
 11. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii ul. 1 Maja 13, 02-495 Warszawa, tel. 22 662 68 56
 12. Centrum Medyczne Raszyn ul. Poniatowskiego 18 A, 05-090 Raszyn, tel. 22 822 32 21


* Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 1. WARSZAWA - OCHOTA - MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp z o.o.; KONSTANIN-JEZIORNA UL. BARSKA 16/20 tel. 603 716 777; 607 476 999
 2. WARSZAWA - URSUS CENTRUM MEDYCZNE WUM, WARSZAWA, PLAC CZERWCA 1976 R. 1 tel.(22) 250-28-01
 3. PRUSZKOWSKI SPZOZ „PIASTUN”, PIASTÓW, UL. REJA 1 tel.(22) 753-81-37
 4. PRUSZKOWSKI FALCK MEDYCYNA SP. Z O.O., PRUSZKÓW, UL. ANDRZEJA 23 tel.(22) 758-67-14
 5. PRUSZKOWSKI FALCK MEDYCYNA SP. Z O.O., PRUSZKÓW, UL WARSZTATOWA 1 tel.(22) 888-29-20 (22) 888-29-21

Pełny wykaz miejsc udzielania świadczeń znajduje się na stronie internetowej www.nfz.pl (aktualizacja 02.01.2023 r.)

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta na zasadach określonych ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 1318 z późn.zm.):

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii za odpłatnością
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej została określona w Regulaminie Organizacyjnym SZPZLO Warszawa-Ochota.

 


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 23-08-2012
Dokument oglądany razy: 7739
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 12-05-2023