Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - Kontakt

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

ul. Szczęśliwicka 36
02-353 Warszawa

 

Telefony - centrala
22 822 32 21
22 822 32 22
22 822 32 23
22 822 32 24
22 822 32 25

 

Sekretariat Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota
tel. 22 659 72 71
fax. 22 823 12 19
e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Pacjent ma prawo do złożenia skargi lub wniosku:

 • pisemnie na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
 • ustnie do protokołu, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie pracownik SZPZLO Warszawa-Ochota. Skargi i wnioski wniesione ustnie do protokołu są następnie niezwłocznie przekazywane do sekretariatu SZPZLO Warszawa-Ochota i rejestrowane
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@szpzlo-ochota.pl
 • telefaksem pod nr (22) 823-12-19
 • telegraficznie lub za pomocą dalekopisu

Pracownik SZPZLO Warszawa-Ochota przyjmujący skargę lub wniosek ma obowiązek potwierdzenia złożenia skargi lub wniosku, jeżeli żąda tego wnoszący skargę lub wniosek.
Dyrektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 14:00

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 1. W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski należy do zadań Komisji ds. rozpatrywania skarg i wniosków.
 2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego i podpisu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.
 3. W przypadku skargi lub wniosku złożonej drogą elektronicznej, jeżeli nie zawiera ona adresu pocztowego, Komisja ds. rozpatrywania skarg i wniosków występuje do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie braku adresu pocztowego w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 5. Jeśli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, Komisja ds. rozpatrywania skarg i wniosków występuje do kierownika właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Zespołu lub pracownika, którego skarga dotyczy w celu uzyskania niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
 6. Skarga dotyczące określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 7. Odpowiedź na skargę lub wniosek, po podpisaniu przez Dyrektora lub osobę upoważnioną, przesyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Skargi i wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu miesiąca od daty wniesienia.

 


Podpisał: Mazurek
Dokument z dnia: 31-08-2012
Dokument oglądany razy: 8812
Opublikował: Mazurek
Publikacja dnia: 09-01-2014