Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa artykułów papierowych, chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości

spr. nr ZP-I/01/10

Untitled Document 

Warszawa: Dostawa artykułów papierowych, chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości, spr. nr ZP-I/01/10
Numer ogłoszenia: 12622 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów papierowych, chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości, spr. nr ZP-I/01/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierowych, chemicznych środków czystościowych oraz sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości z podziałem na trzy pakiety. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów oraz zapotrzebowane ilości zawarte są w formularzu asortymentowym, stanowiącym załącznik do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.00.00-5, 39.83.00.00-9, 39.83.10.00-6, 39.81.13.00-3, 39.22.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta będzie zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz którzy spełniają warunki, dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 2)posiadania wiedzy i doświadczenia; 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej ; 5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. 2.Na podstawie art. 26 ust. 2, lit. b ustawy -Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp. 4.Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy - Pzp. 5.Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana zgodnie z regułą : spełnia - nie spełnia , na podstawie analizy treści oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. V SIWZ, załączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36pok. 227- bezpłatnie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia: - w sprawach merytorycznych : Hanna Zielonka - tel. 22 823 38 48; - w sprawach formalnych : Anna Górska - tel 22 822 52 81.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - artykuły papierowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierowych (szczegółowo opisanych w zał. do SIWZ) takich jak :papier toaletowy, ręczniki papierowe,ręczniki na rolce, prześcieradła papierowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - chemiczne środki czystościowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemicznych środków czystościowych (szczegółowo opisanych w zał. do SIWZ) takich jak: płyn do usuwania kamienia i rdzy, środek czyszcząco dezynfekujący,mydło w płynie, pasta do padłogi , zmywacz do usuwania pasty, płyn do naczyń, płyn do szyb,proszek do czyszczenia powierzchni, płyn antypoślizgowy do podłogi, płyn do mycia powierzchni, denaturat, proszek do prania..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 39.83.10.00-6, 39.81.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - sprzęt i narzędzia do sprzątania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i narzędzi do sprzątania(szczegółowo opisanego w zał. do SIWZ) takiego jak: zestaw do mopa płaskiego,wkłady do mopa płaskiego, rękawice gospodarcze, szczotki ,ścierki do kurzu, ściągaczki do szyb, worki na śmieci, zmywaki, miotły brzozowe..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


SIWZ

Oferta

Formularz asortymentowo- cenowy pakiet 1

Formularz asortymentowo- cenowy pakiet 2

Formularz asortymentowo- cenowy pakiet 3

Oświadczenie

Projekt umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty 28.01.2010 r.


Dokument oglądany razy: 1781
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 28-01-2010 13:45
Publikacja ostatniej zmiany: 28-01-2010 13:45