Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i krat

spr. nr ZP-I/15/10

Warszawa: Remont ponmieszczeń przychodni przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie - dostawa i montaż stolarki drzwiowej i krat, spr. nr ZP-I/15/10
Numer ogłoszenia: 328160 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ponmieszczeń przychodni przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie - dostawa i montaż stolarki drzwiowej i krat, spr. nr ZP-I/15/10.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: drzwi z ościeżnicami - 8 szt.; kraty - 43,76 m2.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.47-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp., stanowiącego załącznik nr 1 do oferty

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp., stanowiącego załącznik nr 1 do oferty

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp., stanowiącego załącznik nr 1 do oferty

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp., stanowiącego załącznik nr 1 do oferty

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp., stanowiącego załącznik nr 1 do oferty

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa - Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2010 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa - Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są: w sprawach merytorycznych p. Halina Nowakowska, tel. 22 822-32-21 wew. 103; w sprawach formalnych p. Edward Niedzielski, tel. 22 822-52-81.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  1. SIWZ

  2. Przedmiar

  3. STWiOR

  4. Rzut I piętra

  5. Oferta

  6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

  8. Umowa - projekt

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 28.10.2010 r.


  Dokument oglądany razy: 1054
  Podlega Ustawie
  Opublikował: Marcin Sajdak
  Publikacja dnia: 28-10-2010 12:29
  Publikacja ostatniej zmiany: 28-10-2010 12:29