Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do EKG i USG;sterylizacji;glukometrów

spr. nr ZP/251/I-12/2012

Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do EKG i USG;sterylizacji;glukometrów, spr. nr ZP/251/I-12/2012
Numer ogłoszenia: 263434 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do EKG i USG;sterylizacji;glukometrów, spr. nr ZP/251/I-12/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone na trzy części: Pakiet nr 1 - materiały eksploatacyjne do EKG i USG ( 23 pozycje), Pakiet nr 2 - materiały do sterylizacji ( 12 pozycji), Pakiet nr 3- materiały eksploatacyjne do glukometrów ( 2 pozycje).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.12.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, okreslonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załacznik nr 2 do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, okreslonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załacznik nr 2 do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, okreslonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załacznik nr 2 do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, okreslonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załacznik nr 2 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, okreslonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załacznik nr 2 do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że przedmiot oferty spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, wg załączonego wzoru - zał. nr 4 do oferty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument wskazujący osobę uprawnioną do podpisywania dokumentów ofertowych, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub statut ( umowa) spółki lub aktualny rejestr handlowy lub upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w/w dokumentów.2.Pisemne zobowiązania podwykonawców do oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów( doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wystąpią okoliczności opisane w rozdz.II ust. 1 SIWZ, na podstawie art.26 ust.2b ustawy - Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok.227-bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat, pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2012 r. o godz.10.30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szczęśliwicka 36 - pok.208. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: w sprawach merytorycznych - Monika Pobikrowska - tel. 22 823 38 48; w sprawach formalnych - Sylwia Wąsikiewicz - tel. 22 822 52 81.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Formularz asortymentowy

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1a do oferty

Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1b do oferty

Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1c do oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 3 do oferty

Oświadczenie o wyrobach medycznych - zał. nr 4 do oferty

Projekt umowy - zał. nr 5 do oferty

Pytania i odpowiedzi - 26.07.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania - 03.08.2012 r.


Dokument oglądany razy: 1628
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 03-08-2012 11:58
Publikacja ostatniej zmiany: 03-08-2012 11:58