Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych

spr. nr ZP-I/14/09

Untitled Document

Warszawa: Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych , spr. nr ZP-I/14/09
Numer ogłoszenia: 488 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych , spr. nr ZP-I/14/09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone na dwa zadania: Zadanie 1 - szybkie testy daigonostyczne, Zadanie 2 - odczynniki koagulologiczne do posiadanego aparatu OPTION 4 PLUS.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta będzie zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy - Pzp , w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp.4. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy - Pzp. Ocena spełniania przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V SIWZ, załączonych do oferty..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć:- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność zgodną z przedmiotem zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia: - w sprawach merytorycznych: Elżbieta Bargiełowska - Kierownik CLA, tel. 22 822-19-04 - w sprawach formalnych: Elżbieta Kosek i Edward Niedzielski, tel. 22 822-52-81.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 - dostawa szybkich testów diagnostycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 14 pozycji testów i 6 odczynników do barwienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 - dostawa odczynników koagulologicznych do aparatu OPTION 4 PLUS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki, kontrole, kalibrator i kuwety reakcyjne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Jakość - 10

SIWZ

Formularz asortymentowy - zadanie 1

Formularz asortymentowy - zadanie 2

Oferta do zad. 1

Form. asort. - cenowy - zad. 1

Umowa - projekt - zad. 1

Oferta do zad. 2

Form. asort. - cenowy - zad. 2

Umowa - projekt - zad. 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenioe o wyrobie medycznym

Oświadczenie dot. kart charakterystyki

Pytania i Odpowiedzi - 06-01-2010 r.

Pytania i Odpowiedzi cz. II - 07-01-2010 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 18.01.2010 r.


Dokument oglądany razy: 1598
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 18-01-2010 14:23
Publikacja ostatniej zmiany: 18-01-2010 14:23