Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-15/2013Warszawa: Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-15/2013
Numer ogłoszenia: 430170 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora, spr. nr ZP/251/I-15/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę odczynników immunodiagnostycznych i materiałów niezbędnych do wykonania badań wraz z dzierżawą analizatora.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór-zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór-zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór-zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór-zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór-zał. nr 2 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że przedmiot oferty odpowiada wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (wzór-zał. nr 5 do oferty)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych lub karty charakterystyki produktu (wzór-zał. nr 6 do oferty). 2. Projekt umowy parafowany na każdej stronie (zał. nr 7 do oferty). 3. Dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub informacja z CEIDG -wystawione/wygenerowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.4. Upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w/w dokumentów. 5. Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika (nazwę i adres) oraz określające zakres jego działania w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6.Pisemne zobowiązania podwykonawców dot. oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wystąpią okoliczności opisane w rozdz. II ust. 1 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Jakość - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227-bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36-sekretariat, pok.203, w godz. 8:00-15:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych - p. Elżbieta Bargiełowska-tel. 22 822-19-04, - w sprawach formalnych: p. Sylwia Bęza-Wąsikiewicz 22 822-52-81. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2013r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego- sala konferencyjna, I p..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ
2. Formularz asortymentowy odczynników -zał. nr 1 do SIWZ
3. Specyfikacja techniczna analizatora - zał. nr 2 do SIWZ
4. Formularz ofertowy
5. Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1a do oferty
6. Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora - zał. 1b do oferty
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do oferty
8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 3 do oferty.
9. Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 4 do oferty
10. Oświadczenie o wyrobach medycznych- zał. nr 5 do oferty
11. Oświadczenie - Karty charakterystyki - zał. nr 6 do oferty
12. Projekt umowy - zał. nr 7 do oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 8.11.2013r.


Dokument oglądany razy: 1230
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 08-11-2013 13:20
Publikacja ostatniej zmiany: 22-10-2013 13:49