Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, z podziałem na pakiety

ZP-I/02/2012

Warszawa: dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, z podziałem na pakiety; spr. nr ZP-I/02/2012
Numer ogłoszenia: 20568 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, z podziałem na pakiety; spr. nr ZP-I/02/2012.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1. - dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora; Pakiet 2. - dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora; Pakiet 3. - dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VI SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VI SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VI SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VI SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VI SIWZ, załączonych do oferty.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) dokument wskazujący osobę uprawnioną do podpisywania dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym, w tym dokumentów ofertowych, tj. a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w wym. dokumentów. 2)pisemne zobowiązania podwykonawców do oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 80
  • 2 - Jakość - 20

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227- bezpłatnie.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba SZPZLO, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat , pok. 203, w godz. 8:00 - 15:00.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych: p. Elżbieta Bargiełowska - tel. (22) 822-19-04, - w sprawach formalnych: p. Edward Niedzielski - tel. (22) 822-52-81..

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: paski do analizy moczu i dzirżawa analizatora.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   • 1. Cena - 80
   • 2. Jakość - 20

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki biochemiczne i dzierżawa analizatora.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   • 1. Cena - 80
   • 2. Jakość - 20

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3..

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki immunodiagnostyczne i dzierżawa analizatora.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

  • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

   • 1. Cena - 80
   • 2. Jakość - 20


  1.SIWZ

  2.Formularz asortymentowy - Pakiet 1 - zał. 1a do SIWZ

  3.Formularz asortymentowy - Pakiet 2 - zał. 1b do SIWZ

  4.Formularz asortymentowy - Pakiet 3 - zał. 1c do SIWZ

  5.Specyfikacja techniczna analizatora - Pakiet 1 - zał. 2a do SIWZ

  6.Specyfikacja techniczna analizatora - Pakiet 2 - zał. 2b do SIWZ

  7.Specyfikacja techniczna analizatora - Pakiet 3 - zał. 2c do SIWZ

  8.Oferta - Pakiet 1

  9.Oferta - Pakiet 2

  10.Oferta - Pakiet 3

  11.Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 1 - zał. 1a do oferty

  12.Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 2 - zał. 1b do oferty

  13.Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet 3 - zał. 1c do oferty

  14.Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora - Pakiet 1 - zał. 2a do oferty

  15.Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora - Pakiet 2 - zał. 2b do oferty

  16.Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora - Pakiet 3 - zał. 2c do oferty

  17.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postęp. - zał. 3 do oferty

  18.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postęp. - zał. 4 do oferty

  19.Umowa - projekt

  25.01.2012 r. - Pytania i odpowiedzi

  26.01.2012 r. - Pytania i odpowiedzi cz.II

  27.01.2012 r. - Pytania i odpowiedzi cz.III

  27.01.2012 r. - Pytania i odpowiedzi cz.IV

  30.01.2012 r. - Pytania i odpowiedzi cz.V

  07.02.2012 r. - Zawiadomienie o wyborze ofert


  Dokument oglądany razy: 1818
  Podlega Ustawie
  Opublikował: Marcin Sajdak
  Publikacja dnia: 07-02-2012 15:11
  Publikacja ostatniej zmiany: 07-02-2012 15:11