Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa rękawic jednorazowych, spr. nr ZP/251/I-08/2013 Numer ogłoszenia: 201878 - 2013Warszawa: Dostawa rękawic jednorazowych, spr. nr ZP/251/I-08/2013
Numer ogłoszenia: 201878 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic jednorazowych, spr. nr ZP/251/I-08/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 16 pozycji rękawic..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0, 33.14.14.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp., stanowiącego załącznik nr 2 do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że przedmiot oferty odpowiada wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych, stanowiące załącznik nr 4 do oferty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Parafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do oferty. 2.Dokument wskazujący osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, tj.:aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. 3.Upoważnienie do reprezentowania wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w/w dokumentów. 4.Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika (nazwę i adres) oraz określające zakres jego działania w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5.Pisemne zobowiązania podwykonawców do oddania do dyspozycji wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wykonawca będzie korzystał z tych zasobów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok.227-bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36-Sekretariat, pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2013r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szczęśliwicka 36-pok.208. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: w sprawach merytorycznych - Kinga Lila, tel. 22 823 38 48, w sprawach formalnych: Sylwia Bęza-Wąsikiewicz, tel. 22 822 52 81.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ
2. Formularz asortymentowy-zał. do SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1 do oferty
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do oferty
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 3 do oferty
7. Oświadczenie o wyrobach medycznych- zał. nr 4 do oferty
8. Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 5 do oferty
9. Projekt umowy - zał. nr 6 do oferty.

Pytania i odpowiedz do SIWZ - 28.05.2013r.

Pytania i odpowiedz do SIWZ - 29.05.2013r.

Pytania i odpowiedz do SIWZ - 04.06.2013r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.06.2013r.


Dokument oglądany razy: 1464
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 11-06-2013 14:55
Publikacja ostatniej zmiany: 24-05-2013 09:44