Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa sprzętu okulistycznego z podziałem na 5 zdań - spr. nr ZP/251/I-07/2013 Numer ogłoszenia: 204036 - 2013Warszawa: Dostawa sprzętu okulistycznego z podziałem na 5 zdań - spr. nr ZP/251/I-07/2013
Numer ogłoszenia: 204036 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu okulistycznego z podziałem na 5 zdań - spr. nr ZP/251/I-07/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 - aparat do mierzenia grubości rogówki - Pachymetr - szt. 1; Zadanie 2 - urządzenie do pomiarów zdolności skupiających soczewek i układów optycznych - Dioptromierz automatyczny - szt. 1; Zadanie 3 - urządzenie do oceny przedniego odcinka oka - Lampa szczelinowa - szt. 1; Zadanie 4 - podświetlana tablica okulistyczna do badania ostrości wzroku - Podświetlana tablica optotypów - szt. 1; Zadanie 5 - bezdotykowy aparat do mierzenia ciśnienia ocznego - Tonometr bezdotykowy - szt. 1. Każde zadanie oceniane będzie oddzielnie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do oferty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do oferty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do oferty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do oferty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Specyfikacja oferowanego przedmiotu, stanowiąca załącznik nr 1 do oferty; 2. Oświadczenie, że przedmiot oferty odpowiada wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych, stanowiące załącznik nr 2 do oferty.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do oferty. 2.Dokument wskazujący osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, tj.:aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. 3.Upoważnienie do reprezentowania wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w/w dokumentów. 4.Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika (nazwę i adres) oraz określające zakres jego działania, w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5.Pisemne zobowiązania podwykonawców do oddania do dyspozycji wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wykonawca będzie korzystał z tych zasobów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203, w dni robocze, w godz. 8:00 - 15:00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2013 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, ul. Szczęśliwicka 36 - pok. 208.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - zad. 1
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - zad. 2
4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - zad. 3
5. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - zad. 4
6. Specyfikacja przedmiotu zamówienia - zad. 5
7. Formularz ofertowy do zad. 1
8. Formularz ofertowy do zad. 2
9. Formularz ofertowy do zad. 3
10. Formularz ofertowy do zad. 4
11. Formularz ofertowy do zad. 5
12. Specyfikacja oferowanego przedmiotu - zad. 1
13. Specyfikacja oferowanego przedmiotu - zad. 2
14. Specyfikacja oferowanego przedmiotu - zad. 3
15. Specyfikacja oferowanego przedmiotu - zad. 4
16. Specyfikacja oferowanego przedmiotu - zad. 5
17. Oświadczenie o wyrobie medycznym
18. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
19. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania
20. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej
21. Projekt umowy

Pytania i odpowiedz do SIWZ - 04.06.2013r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - 19.06.2013r.


Dokument oglądany razy: 1734
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 19-06-2013 14:41
Publikacja ostatniej zmiany: 27-05-2013 12:53