Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota

573752-N-2019

Ogłoszenie nr 573752-N-2019 z dnia 2019-07-16 r. 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa - Ochota Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

  1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, krajowy numer identyfikacyjny 10202670000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36 , 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mailzamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219. 
    Adres strony internetowej (URL): www.szpzlo-ochota.pl 
    Adres profilu nabywcy: 
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
    samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.szpzlo-ochota.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty pisemnej 
Adres: 
SZPZLO Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa - Ochota Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota 
Numer referencyjny: ZP-2511-02-GK/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostarczane środki dezynfekcyjne będą odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa, w szczególności ustaw: z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.), z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231), z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227)), na co Wykonawca winien posiadać odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Wykonawca zobowiązuje się, do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki, ulotek oraz w przypadku konieczności przygotowania roztworów użytkowych – odpowiednich instrukcji, do środków dezynfekcyjnych. Dokumenty te Wykonawca dostarczy w postaci plików PDF na nośniku CD lub DVD do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy. Jeżeli podczas obowiązywania umowy, dostarczone wcześniej dokumenty ulegną zmianie, Wykonawca będzie na bieżąco przysyłał uaktualnioną dokumentację w postaci plików PDF drogą elektroniczną. Do zaoferowanych produktów do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: a) instrukcji w postaci kolorowych, łatwo zmywalnych tablic w formacie A4, z instrukcjami higienicznego mycia (30 sztuk) i higienicznej dezynfekcji rąk (30 sztuk), zgodnie z normą EN 1500, b) naklejek do oznaczania dozowników z napisami: Dezynfekcja rąk (100 sztuk) oraz Mycie rąk (100 sztuk), c) dozowników łokciowych w ilości 10 sztuk (5 sztuk do preparatu myjącego oraz 5 sztuk do preparatu dezynfekcyjnego). Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa – Ochota Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu w Polsce, a w przypadku dostawy asortymentu będącego wyrobem medycznym spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.). Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

33190000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

     


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy; w przypadku gdy Zamawiający może uzyskać dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w sposób określony w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający samodzielnie pozyska ten dokument bez wzywania Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Właściwe pełnomocnictwo, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze Umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących: 1. Załącznik nr 4 do SIWZ (Część I) Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy; 2) zmiany stawki podatku od towaru i usług; 3) zmiany ceny jednostkowej poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian; 4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, wynikającego z potrzeb Zamawiającego; 5) wydłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 6) wprowadzenie asortymentu o takich samych, wyższych parametrach lub rozszerzonym zakresie w tej samej lub niższej cenie, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie; 7) zmiany nazwy, numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu, o ile zmiana taka zostanie potwierdzona stosownym dokumentem; 8) wprowadzenia odpowiedników spełniających wymagania Zamawiającego określone w Umowie, przy założeniu, że ich cena nie będzie wyższa od ceny ofertowej, w następujących przypadkach: wycofania przedmiotu umowy, zmiany jego nazwy, zaprzestania wytwarzania, wstrzymania do obrotu, zmiany producenta lub zmiany wielkości opakowania w poszczególnym asortymencie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiedni dokument od Producenta potwierdzający powyższe okoliczności i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 2. Załącznik nr 5 do SIWZ (Część II) Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy; 2) zmiany stawki podatku od towaru i usług; 3) zmiany ceny jednostkowej poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian; 4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, wynikającego z potrzeb Zamawiającego; 5) wydłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 6) wprowadzenie asortymentu o takich samych, wyższych parametrach lub rozszerzonym zakresie w tej samej lub niższej cenie, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie; 7) zmiany nazwy, numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu, o ile zmiana taka zostanie potwierdzona stosownym dokumentem; 8) wprowadzenia odpowiedników spełniających wymagania Zamawiającego określone w Umowie, przy założeniu, że ich cena nie będzie wyższa od ceny ofertowej, w następujących przypadkach: wycofania przedmiotu umowy, zmiany jego nazwy, zaprzestania wytwarzania, wstrzymania do obrotu, zmiany producenta lub zmiany wielkości opakowania w poszczególnym asortymencie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiedni dokument od Producenta potwierdzający powyższe okoliczności i powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa - Ochota

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczane środki dezynfekcyjne będą odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa, w szczególności ustaw: z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.), z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231), z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227)), na co Wykonawca winien posiadać odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Wykonawca zobowiązuje się, do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki, ulotek oraz w przypadku konieczności przygotowania roztworów użytkowych – odpowiednich instrukcji, do środków dezynfekcyjnych. Dokumenty te Wykonawca dostarczy w postaci plików PDF na nośniku CD lub DVD do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy. Jeżeli podczas obowiązywania umowy, dostarczone wcześniej dokumenty ulegną zmianie, Wykonawca będzie na bieżąco przysyłał uaktualnioną dokumentację w postaci plików PDF drogą elektroniczną. Do zaoferowanych produktów do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: a) instrukcji w postaci kolorowych, łatwo zmywalnych tablic w formacie A4, z instrukcjami higienicznego mycia (30 sztuk) i higienicznej dezynfekcji rąk (30 sztuk), zgodnie z normą EN 1500, b) naklejek do oznaczania dozowników z napisami: Dezynfekcja rąk (100 sztuk) oraz Mycie rąk (100 sztuk), c) dozowników łokciowych w ilości 10 sztuk (5 sztuk do preparatu myjącego oraz 5 sztuk do preparatu dezynfekcyjnego). 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu w Polsce, a w przypadku dostawy asortymentu będącego wyrobem medycznym spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.). Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (Część I)
4. Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy (Część II)
5. Załącznik nr 4 - Do umowy - Zasady postępowania dla Wykonanców
6. Załącznik nr 4 - Projekt umowy - Część I
7. Załącznik nr 5 - Projekt umowy - Część II
8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
10. Załącznik nr 8 - Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 18 lipca 2019 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 19.07.2019 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22 lipca 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dokument oglądany razy: 466
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 16-07-2019 09:02
Publikacja ostatniej zmiany: 21-08-2019 11:27