Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych

spr. nr ZP/251/I-05/2012

Untitled Document

Warszawa: Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych - spr. nr ZP/251/I-05/2012
Numer ogłoszenia: 78480 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych - spr. nr ZP/251/I-05/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 16 pozycji, z których każda stanowi odrębne zadanie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunków zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia (wg złączonego wzoru) oraz zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunków zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia (wg złączonego wzoru).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunków zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia (wg złączonego wzoru).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunków zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia (wg złączonego wzoru).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunków zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia (wg złączonego wzoru).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie (wg załączonego wzoru) o zgodności zaoferowanych szczepionek z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne i ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz, że oferowane szczepionki figurują w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium R.P. 2. Dokument wskazujący osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat, pok. 203, w gpdz. 8:00 - 15:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych: p. Anna Sadkowska- tel. 509 353 127, - w sprawach formalnych: p. Edward Niedzielski- tel. 22 822-52-81.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 1 załącznika do SIWZ w ilości 1.550 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 2 załącznika do SIWZ w ilości 50 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 3 załącznika do SIWZ w ilości 50 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 4 załącznika do SIWZ w ilości 150 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 5 załącznika do SIWZ w ilości 1.500 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 6 załącznika do SIWZ w ilości 1.100 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 7 załącznika do SIWZ w ilości 20 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 8 załącznika do SIWZ w ilości 70 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 9 załącznika do SIWZ w ilości 300 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 10 załącznika do SIWZ w ilości 4.000 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 11 załącznika do SIWZ w ilości 400 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 12 załącznika do SIWZ w ilości 400 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 13 załącznika do SIWZ w ilości 20 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 14 załącznika do SIWZ w ilości 790 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 15 załącznika do SIWZ w ilości 140 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka opisana w poz. 16 załącznika do SIWZ w ilości 50 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

SIWZ
Formularz asortymentowy (zał. do SIWZ)
Formularz ofertowy
Formularz asortymentowo-cenowy (zał. 1 do oferty)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. 2 do oferty)
Oświadczenie o produkcie - dot. oferowanych szczepionek (zał. 3 do oferty)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. 4 do oferty)
Umowa - projekt (zał. 5 do oferty)
15.03.2012 r. - Pytania i odpowiedzi
29.03.2012 r. - Zawiadomienie o wyborze ofert.

Dokument oglądany razy: 1400
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 29-03-2012 12:59
Publikacja ostatniej zmiany: 29-03-2012 12:59