Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych

410072 - 2009

Untitled Document

Warszawa: dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych
Numer ogłoszenia: 410072 - 2009; data zamieszczenia: 27.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 9 pozycji (zadań)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta będzie zgodna z przepisani ustawy -Prawo zamówień publicznych, zgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści dokumentów wymienionych w rozdz. V SIWZ, załączonych do oferty..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonanwca winiem dostarczyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert; - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 207 - bezpłatnie..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia: - w sprawach merytorycznych: Anna Sadkowska, tel. 509 353 127; - w sprawach formalnych: Elżbieta Kosek, tel. 022 822-52-81.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozycja (zadanie) 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla dorosłych - 2000 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozycja (zadanie) 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/błonicy, tężcowi i krztuścowi aceluralna z możliwością podania w jednej iniekcji z Hib B - 700 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozycja (zadanie) 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/haemophilus influenzae typu B z możliwością podania w jednej iniekcji z DTPa - 200 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pozycja (zadanie) 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B, dla dzieci - 2000 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pozycja (zadanie) 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/grypie -2000 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pozycja (zadanie) 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/błonicy, tężcowi, krztuścowi - 3 antygeny, polio, haemophilus influenzae typu B i hepatitis B - 1500 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pozycja (zadanie) 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/rotawirusom - 500 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pozycja (zadanie) 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/ospie wietrznej - 300 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pozycja (zadanie) 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepionka p/pneumokokom - 300 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz asortymentowy

Oferta

Formularz asortymentowo-cenowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu oferowanych szczepionek

Umowa - projekt

Pytania i odpowiedzi do SIZW - 02.12.2009 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - 08.12.2009 r.


Dokument oglądany razy: 1295
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 08-12-2009 14:47
Publikacja ostatniej zmiany: 08-12-2009 14:47