Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych

spr nr ZP-I/05/10

Untitled Document

Warszawa: Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych, spr nr ZP-I/05/10
Numer ogłoszenia: 69695 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych, spr nr ZP-I/05/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielono na 6 następującyh zadań: 1. Skojarzona szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krzuścowi w ilości 200szt.; 2. Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokami w ilości 600szt.; 3. Szczepionka przeciw zakażeniom meningokokami grupy C w ilości 300 szt.; 4. Interaktywna szczepionka przeciw grypie typu -split w ilosci 3000szt.; 5. Pentawalentna szczepionka chroniąca przed zakażeniem wirusów typu G1P/8/,G2P/4/,G3P/8/,G4P/8/,G9P/8/ w ilości 200szt.; 6. Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci w ilości 300 szt. Poszczególne zadania szczegółowo opisano w formularzu asortymentowym - zał. nr 1 SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że przedmiot oferty odpowiada wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa- Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-356 Warszawa, pok. 227(bezpłatnie).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego : 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 203 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia - w sprawach merytorycznych : p. Anna Sadkowska - tel. 509 353 127; - w sprawach formalnych : p. Anna Górska, p. Edward Niedzielski - tel (22) 822 52 81..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Formularz asortymentowo- cenowy

Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Projekt umowy

Pytania do SIWZ - 06.04.2010 r.

Zawiadomienie o wyborze ofert - 16.04.2010 r.


Dokument oglądany razy: 1329
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 16-04-2010 11:19
Publikacja ostatniej zmiany: 16-04-2010 11:19