Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota dotycząca przebudowy I piętra Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36

301950 - 2012

Warszawa: Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota dotycząca przebudowy I piętra Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36
Numer ogłoszenia: 301950 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota dotycząca przebudowy I piętra Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) roboty ogólnobudowlane, 2) roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, 3) roboty w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnej, 4) roboty w zakresie instalacji elektrycznych i okablowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy - Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium o wartości 16.000,00 zł, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy-Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty oraz wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, na załączonym wzorze (zał. nr 2 do oferty). Zamawiający uzna dokument za właściwy, jeśli Wykonawca w tym okresie wykaże co najmniej trzy roboty o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 zł. każda. Do każdej wymienionej w wykazie roboty winien być załączony protokół odbioru robót lub opinia (referencje) zleceniodawcy. Z treści dokumentu winno jednoznacznie wynikać że roboty zostały wykonane w umownym terminie, a ich jakość nie budzi zastrzeżeń.Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załączenie dokumentów niespełniających opisanych wymogów spowoduje odrzucenie oferty;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, pok.227. Opłata za SIWZ wynosi 300,00 zł. brutto..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok.203..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szczęśliwicka 36, pok.208. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia - w sprawach merytorycznych - p. Halina Nowakowska - tel. 22 822-88-52; - w sprawach formalnych - Sylwia Wąsikiewicz - tel. 22 822 52 81..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

dokumentacja techniczna PDF(skompresowana ZIP)

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych robót

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Umowa - projekt

Wykaz dokumentacji

Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.09.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty (drugie) - 13.09.2012


Dokument oglądany razy: 1825
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 13-09-2012 13:34
Publikacja ostatniej zmiany: 13-09-2012 13:34