Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Obsługa prawna

spr. nr ZP-I/05/11

Untitled Document

Warszawa: obsługa prawna, spr. nr ZP-I/05/11
Numer ogłoszenia: 28956 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: obsługa prawna, spr. nr ZP-I/05/11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług prawnych na rzecz Zamawiającego, w zakresie związanym z jego działalnością, w tym zastępstwo procesowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp oraz oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie, o posiadaniu dokumentów, które będą dostarczone przed podpisaniem umowy, tj.: 1) dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień do świadczenia usług prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, w formie tytuły zawodowego radcy prawnego lub adwokata; 2) dokumentu stwierdzającego przynależność do właściwego samorządu zawodowego (okręgowej izby radców prawnych lub okręgowej rady adwokackiej).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp oraz oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie, o posiadaniu dokumentów potwierdzających doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp oraz oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie, o posiadaniu polisy lub innego dokumentu stwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 200.000,- zł., który będzie dostarczony przed podpisaniem umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas wykonania usługi prawnej - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO warszawa-Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2011 godzina 10:00, miejsce: SZPZLO Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, pok. 203 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie zamówienia są: - w sprawach merytorycznych - Hanna Rutkowska, tel. 22 822-38-94; - w sprawach formalnych - Edward Niedzielski, tel. 22 822-52-81..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SWIZ

Oferta

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Umowa - projekt

Pytania i odpowiedzi - 07.03.2011 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 16.03.2011 r.


Dokument oglądany razy: 1708
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 16-03-2011 14:17
Publikacja ostatniej zmiany: 16-03-2011 14:17