Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

500211868-N-2018

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota: Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Krajowy numer identyfikacyjny 1020267000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36, 02353   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mail zamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219. 
Adres strony internetowej (url): www.szpzlo-ochota.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-2511-10-GK/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch części robót nazwanych łącznie: „Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa-Ochota” ul. S. Skarżyńskiego 1 z przeznaczeniem na dostosowanie do przepisów p.poż. oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD obejmujących: 1) roboty ogólnobudowlane, 2) roboty remontowe i renowacyjne, 3) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 4) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, komputerowych i teletechnicznych, 5) roboty w zakresie robót sanitarnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45453000-7, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2744621.59 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Energetyczno – Budowlana ,,ELMOR” Roman Sobczyński 
Email wykonawcy: elmor.biuro@op.pl 
Adres pocztowy: ul. Bartycka 175 
Kod pocztowy: 00-716 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3375884.55 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3375884.55 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3375884.55 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawstwo w zakresie: 1) instalacje sanitarne 2) stolarka okienna i drzwiowa
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolmej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione Uzasadnienie faktyczne: postępowanie prowadzone uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu
Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki
Dokument oglądany razy: 290
Podlega Ustawie
Opublikował: Adam Guza
Publikacja dnia: 04-09-2018 14:59
Publikacja ostatniej zmiany: 04-09-2018 15:13