Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przetarg nieograniczony na dostawę druków medycznych i recept

ZP-I/13/09

Untitled Document

Warszawa: Dostawa druków medycznych i recept, spr nr ZP-I/13/09
Numer ogłoszenia: 436772 - 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa druków medycznych i recept, spr nr ZP-I/13/09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa druków medycznych i recept z podziałem na dwa pakiety. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów oraz zapotrzebowane ilości zawarte są w formularzach asortmentowych, stanowiących załącznik do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta będzie zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. 2.Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie treści dokumentów wymienionych w rozdz. V SIWZ, załączonych do oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien dostarczyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota , 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227- bezpłatnie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia: - w sprawach merytorycznych: Piotr Guza - tel. 22 823-38-48; - w sprawch formalnych : Anna Górska tel. 22 822-52-81.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa druków medycznych (76 poz.).
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa recept w ilości 8500szt.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-7.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
  • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

SIWZ

Oferta

Formularz asortymentowo - cenowy - druki medyczne

Formularz asortymentowo-cenowy - recepty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Projekt umowy - druki medyczne

Projekt umowy - recepty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.01.2010 r.


Dokument oglądany razy: 1771
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 08-01-2010 15:14
Publikacja ostatniej zmiany: 08-01-2010 15:14