Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatoraWarszawa: dostawa odczynników koagulologicznych z dzierżawą analizatora - spr. nr ZP/251/I-01/2013
Numer ogłoszenia: 19278 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników koagulologicznych z dzierżawą analizatora - spr. nr ZP/251/I-01/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: odczynniki: 1. odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego PT; 2. odczynnik do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego APTT; 3. odczynnik do fibrynogenu; 4. kalibrator; 5. kontrola mianowana Normal; 6. kontrola mianowana Abnormal;7. pozostałe materiały zużywalne odpowiednie do zaoferowanego do dzierżawy analizatora; analizator: całkowicie automatyczny,typu nastołowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór - zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór - zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór - zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór - zał. nr 2 do oferty).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczenia załączonego do oferty (wzór - zał. nr 2 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) oświadczenie, że przedmiot oferty odpowiada wymaganiom ustawy z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych, (wzór - zał. nr 4 do oferty); 2) oświadczenie, że na zaoferowane wyroby Wykonawca posiada aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych lub karty charakterystyk produktu, (wzór - zał. nr 5 do oferty),

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) dokument wskazujący osobę uprawnioną do podpisywania dokumentów ofertowych, tj.: - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub statut (umowa) spółki lub aktualny rejestr handlowy, - upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w. wym. dokumentów; 2) pisemne zobowiązania podmiotów dot. oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wystąpią okoliczności opisane w rozdz. II ust. 1 SIWZ;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Jakość - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat, pok. 203, w godz. 8:00 - 15:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z Wykonawcami upoważnienie są: - w sprawach merytorycznych: p. Elżbieta Bargiełowska - tel. (22) 822-19-04, - w sprawach formalnych: p. Elżbieta Kosek - tel. (22) 822-52-81. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.01.2013 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego - pok. 208.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ
2. Formularz asortymentowy - zał. 1 do SIWZ
3. Specyfikacja techniczna analizatora - zał. 2 do SIWZ
4. Formularz ofertowy
5. Formularz asortymentowo-cenowy- zał. 1a do oferty
6. Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora - zał. 1b do oferty
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - zał. 2 do oferty
8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. 3 do oferty
9. Oświadczenie o wyrobie medycznym - zał. 4 do oferty
10. Oświadczenie o kartach charakterystyki - zał. 5 do oferty
11. Umowa - projekt - zał. 6 do oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty - 25.01.2013r.


Dokument oglądany razy: 1547
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 14-01-2013 14:01
Publikacja ostatniej zmiany: 14-01-2013 14:01