Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionek

spr. nr ZP/251/I-03/2013 Numer ogłoszenia: 81438 - 2013

Warszawa: dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych - spr. nr ZP/251/I-03/2013
Numer ogłoszenia: 81438 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych - spr. nr ZP/251/I-03/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 18 pozycji szczepionek, z których każda stanowi odrębne zadanie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnianie tego warunku zgodnie z zasadą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnianie tego warunku zgodnie z zasadą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnianie tego warunku zgodnie z zasadą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnianie tego warunku zgodnie z zasadą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnianie tego warunku zgodnie z zasadą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie o zgodności zaoferowanych szczepionek z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne, ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz że oferowane szczepionki figurują w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium R.P.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Pzp. 2.Pisemne zobowiązania podmiotów dot. oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca będzie z tych zasobów korzystał. 3.Dokument wskazujący osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4.Upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w/w dokumentu. 5.Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika (nazwę i adres) oraz określające zakres jego działania w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych: p. Anna Sadkowska - tel. 509 353 127, - w sprawach formalnych: p. Elżbieta Kosek - tel. 22 822-52-81. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2013 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego - ul. Szczęśliwicka 36, pok. 208.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ
2. Formularz asortymentowy - zał. do SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1 do oferty
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do oferty
6. Oświadczenie dot. zaoferowanego produktu - zał. nr 3 do oferty
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. nr 4 do oferty
8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - zał. nr 5 do oferty
9. Umowa - prtojekt - zał. nr 6 do oferty


Pytania do SIWZ i udzielone odpowiedzi - 1.03.2013r.

Pytania do SIWZ i udzielone odpowiedzi II - 6.03.2013r.

Oświadczenie po korekcie - 6.03.2013r.


Zawiadomienie o wyborze ofert - 15.03.2013r.


Dokument oglądany razy: 1484
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 27-02-2013 13:44
Publikacja ostatniej zmiany: 27-02-2013 13:44