Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Przygotowanie do druku i druk 8 kolejnych numerów kwartalnika Ochota na zdrowie

33168 - 2012

Warszawa: Przygotowanie do druku i druk 8 kolejnych numerów kwartalnika Ochota na zdrowie; spr. nr ZP-I/03/12
Numer ogłoszenia: 33168 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie do druku i druk 8 kolejnych numerów kwartalnika Ochota na zdrowie; spr. nr ZP-I/03/12.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ilość numerów kwartalnika - 8. 2) Nakład każdego numeru - 5000 egzemplarzy. 3) Format - A4 (210 x 297mm). 4) Objętość numer -16 stron + 4 strony okładki. 5) Oprawa - zeszytowa, na 2 zszywki. 6) Okładka - papier kredowy, 220-250 g/m2, w kolorystyce 4 + 4 kolory. 7) Środek - papier kredowy, 170-180 g/m2, w kolorystyce 4 + 4 kolory. 8) Powierzchnia okładki- 1 i 4 strona okładki uszlachetniona błyszczącym lakierem UV. 9) Czasopismo w całości kolorowe..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VII SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VII SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VII SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VII SIWZ, załączonych do oferty.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy treści oświadczeń wymienionych w rozdz. VII SIWZ, załączonych do oferty.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Dokument wskazujący osobę uprawnioną do podpisywania dokumentów ofertowych, tj.: - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub statut (umowę) spółki lub aktualny rejestr handlowy, -upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w. wym. dokumentów. 2) Pisemne zobowiązania podwykonawców do oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wystąpią okoliczności opisane w rozdz. II ust. 2 SIWZ. Do pisemnych zobowiązań podwykonawcy winni załączyć dokumenty opisane w rozdz. VII pkt 2, 3 i 4. 3) 1 egz. wydrukowanego przez siebie czasopisma.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2012 godzina 10:00, miejsce: sieziba SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat, pok. 203, w godz. 8:00 - 15:00.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych p. Iwona Cichulska - tel. 22 822-32-21 wew. 113; - w sprawach formalnych: p. Edward Niedzielski - tel. 22 822-52-81.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  1. SIWZ

  2. Formularz ofertowy

  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania

  5. Umowa - projekt  7.02.2012 Pytania do SIWZ i udzielone odpowiedzi

  9.02.2012 Pytania do SIWZ i udzielone odpowiedzi  7.03.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty


  Dokument oglądany razy: 1445
  Podlega Ustawie
  Opublikował: Szymon Mazurek
  Publikacja dnia: 07-03-2012 13:27
  Publikacja ostatniej zmiany: 07-03-2012 13:27