Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Świadczenie usług prawnych,

spr. nr ZP/251/I-07/2012.

Untitled Document

Numer ogłoszenia: 110990 - 2012; data zamieszczenia: 10.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98224 - 2012 data 29.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, fax. 022 8231219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: 10.04.2012 godzina 10:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: 16.04.2012 godzina 12:00.


Warszawa: Świadczenie usług prawnych, spr. nr ZP/251/I-07/2012
Numer ogłoszenia: 98224 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prawnych, spr. nr ZP/251/I-07/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) bieżące doradztwo prawne, w tym dot. ochrony zdrowia, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa finansowego, prawa zamówień publicznych; 2) sporządzanie opinii prawnych i analiz wg potrzeb Zamawiającego; 3) przygotowywanie wzorów i projektów umów, porozumień, itp.; 4) opiniowanie i akceptacja przedkładanych umów, porozumień, itp.; 5) przygotowywanie (redagowanie) wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego; 6) opiniowanie i akceptacja przedłożonych aktów normatywnych Zamawiającego; 7) monitorowanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Zamawiającego i bieżące informowanie o nich Dyrektora Zamawiającego; 8) zastępstwo procesowe, polegające na przygotowywaniu pism procesowych i reprezentacji Zamawiającego przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie tego warunku zgodnie z zasadą: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy,tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert lub upoważnienie do podpisywania dokumentów ofertowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas wykonania usługi prawnej - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203, w dni robocze, w godz. 8:00 - 15:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych: Justyna Wścieklicka-Pesce - tel. 22 822-38-94,- w sprawach formalnych: Edward Niedzielski - tel. 22 822-52-81.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Umowa - projekt

02-04-2012 r. - Pytania i odpowiedzi

Formularz ofertowy po zmianie z dnia 02-04-2012 r.

Pytania do SIWZ z dnia 05-04-2012 r.

Zmieniony projekt umowy z dnia 05-04-2012 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą daty składania ofert, otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 208, dniu 16.04.2012 r., o godzinie 12:30.Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.05.2012r.


Dokument oglądany razy: 3299
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 13-04-2012 15:44
Publikacja ostatniej zmiany: 13-04-2012 15:44