Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Warszawa: dostawa środków dezynfekcyjnych

spr. nr ZP/251/I-10/2012

Untitled Document

Warszawa: dostawa środków dezynfekcyjnych, spr. nr ZP/251/I-10/2012
Numer ogłoszenia: 213142 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków dezynfekcyjnych, spr. nr ZP/251/I-10/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje 29 pozycji preparatów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawcę tego warunku, jeśli wykonawca załączy do oferty ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, będącymi przedmiotem oferty, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawców tego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, stanowiącego zał. nr 4 do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawców tego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, stanowiącego zał. nr 4 do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawców tego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, stanowiącego zał. nr 4 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawców tego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, stanowiącego zał. nr 4 do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1)oświadczenie o zgodności wskazanych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków biobójczych i kosmetyków z wymogami obowiązujących aktów prawnych - zał. nr 2 do oferty; 2)ulotki informacyjne oferowanych produktów (dot. każdej pozycji formularza asortymentowego).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, 2)oświadczenie, że Wykonawca posiada karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych - zał. nr 3 do oferty,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2012 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. 202. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są :- w sprawach merytorycznych: p. Anna Sadkowska - tel.509 353 127; - w sprawach formalnych: p.Elżbieta Kosek - tel. (22) 822-52-81..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Formularz asortymentowy

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1 do oferty

Oświadczenie o zgodności środków z odpowied. ustawami- zał. nr 2 do oferty

Oświadczenie dot. kart charakterystyk- zał. nr 3 do oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4 do oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 5 do oferty

Projekt umowy - zał. nr 6 do oferty


Pytania do SIWZ - 27.06.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty - 03.07.2012


Dokument oglądany razy: 1234
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 03-07-2012 10:53
Publikacja ostatniej zmiany: 03-07-2012 10:53