Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Warszawa: dostawa urządzeń medycznych, spr. nr ZP-I/10/09

385646 - 2009

Untitled Document

Warszawa: dostawa urządzeń medycznych, spr. nr ZP-I/10/09
Numer ogłoszenia: 385646 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa urządzeń medycznych, spr. nr ZP-I/10/09.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie podzielono na 3 zadania: Zadanie 1 - audiometr diagnostyczny szt. 1, Zadanie 2 - aparat elektrochirurgiczny szt. 1, Zadanie 3 - kardiotokograf (KTG)szt. 1.
Zamówienie obejmuje: a) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń; b) przeszkolenie personelu wyznaczonego do obsługi urządzeń; c) dostarczenie wraz z urządzeniami dokumentacji w języku polskim, zawierającej opisy techniczne i instrukcje użytkowania oraz kart gwarancyjnych; d) bezpłatną konserwację i serwis w okresie gwarancji..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.14.00-8, 33.16.10.00-6, 33.12.32.30-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy; 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie treści dokumentów załączonych do oferty..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy winni złożyć: - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert; - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; - oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu i stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.szpzlo-ochota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, pok. 227 - bezpłatnie.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa - sekretariat pok. 203.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej:
osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: - Jerzy Mońka (spr. merytoryczne) tel. 0-22 823-38-48; Elżbieta Kosek i Edward Niedzielski (spr. formalne) tel. 0-22 822-52-81.

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Zad. 1

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Zad. 2

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Zad. 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Oświadczenie o wyrobie medycznym

Umowa - projekt

Oferta do Zad. 1

Specyfik. oferowanego przedm. Zad. 1

Oferta do Zad. 2

Specyfik. oferowanego przedm. Zad. 2

Oferta do Zad. 3

Specyfik. oferowanego przedm. Zad. 3

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 10.11.2009 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2 - 12.11.2009 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 19.11.2009 r.

Dokument oglądany razy: 1321
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 19-11-2009 10:29
Publikacja ostatniej zmiany: 19-11-2009 10:29