Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Warszawa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota

spr. nr ZP-I/01/12

Untitled Document

Warszawa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP-I/01/12
Numer ogłoszenia: 10772 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP-I/01/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres ubezpieczenia: - mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, - mienie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji/wandalizmu, - sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, - szyby od stłuczenia, - odpowiedzialność cywilna (dobrowolne), - odpowiedzialność cywilna (obowiązkowe).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp. (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do oferty) oraz dokumentu zezwalajacego na prowadzenie działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp. (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do oferty)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp. (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do oferty)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp. (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do oferty)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp. (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do oferty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ustawy - Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia) w przypadku, gdy wystąpi: 1) konieczność wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w obowiązującym prawie, które zobligują Zamawiającego do posiadania innego rodzaju ubezpieczenia niż te, które określone są w umowie i w związku z tą zmiana prawa - którekolwiek ubezpieczenie będące przedmiotem zamówienia stanie się w części lub w całości bezprzedmiotowe; 2) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZLO Warszawa-Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 - sekretariat, pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych: p. Bożena Oratowska - Broker obsługujący ubezpieczenie -tel. 602 898 185, 22 409-94-82 oraz p. Monika Pobikrowska - tel. 22 823-38-48; - w sprawach formalnych: p. Edward Niedzielski - tel. 22 822-52-81..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ

Opis obiektów ..... - zał. nr 2 do SIWZ

Formularz ofertowy

Zakres ubezpieczenia - zał. nr 1 do oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków .... - zał. nr 2 do oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu .... - zał. nr 3 do ofertyPytania i udzielone odpowiedzi

Zakres ubezpieczenia - załącznik nr 1a do oferty

24.01.2012 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty


Dokument oglądany razy: 1529
Podlega Ustawie
Opublikował: Marcin Sajdak
Publikacja dnia: 24-01-2012 15:07
Publikacja ostatniej zmiany: 24-01-2012 15:07