Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1

Organizator: SZPZLO Warszawa-Ochota

Warszawa, dnia 18.02.2013 r.

KONK. N / 4 / 2013


OGŁOSZENIE
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2150/2012 z dnia 29.02.2012 w sprawie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości lub ich części przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  na okres nie dłuższy niż 3 lata, Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 ogłasza konkurs ofert na:

 
WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 1 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest wynajem powierzchni użytkowej 130 m² znajdującej się  w Przychodni  Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Skarżyńskiego 1, z przeznaczeniem  na aptekę ogólnodostępną.
 2. Czynsz minimalny za 1 m² powierzchni wynosi - 50 zł. netto plus opłaty eksploatacyjne, które będą naliczane proporcjonalnie do najmowanej powierzchni lub wg wskazań liczników, stosownie do obciążeń wynajmującego.
 3. Szczegółowe warunki najmu określa informator konkursowy, który można uzyskać w siedzibie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36. pok. Nr 203, lub na stronie internetowej SZPZLO www.szpzlo-ochota.pl    

Informacji udziela:       Z-ca  Dyrektora d/s finansowych – Alicja Chordecka
tel: (022)  822-88-53,   0501 044 970.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 9000 zł. w kasie SZPZLO Warszawa-Ochota ul. Szczęśliwicka 36 , II p. lub przelewem na konto bankowe:  
Bank PEKAO S.A.  Nr  22 1240 5918 1111 0000 4907 6679.
Wadium należy wnieść do dnia 4.03.2013r. do godz.  10:00

 1. Przystępując do konkursu oferent  winien złożyć niżej wymienione dokumenty:
  1. wypełniony formularz oferty – wg załączonego wzoru (zał. Nr 1),
  2. parafowany na każdej stronie projekt umowy (zał. Nr 2),
  3. aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy urząd, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  4. NIP – kopia decyzji o nadaniu numeru,
  5. Regon – kopia decyzji o nadaniu numeru,
  6. zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w płatności składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  7. dowód wpłaty wadium.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie SZPZLO Warszawa - Ochota ul. Szczęśliwicka  36, Sekretariat  pok. 203 do dnia 4.03.2013r. do godz. 10:00  w zaklejonej kopercie z napisem:   

„Oferta w sprawie najmu pomieszczeń w przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1”
Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.03.2013r. o godz. 11:00  w pok. 208.

 1. SZPZLO Warszawa - Ochota zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez  wybrania którejkolwiek z ofert.

    Zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w drodze konkursu, może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy albo Prezydenta m.st. Warszawy.

Informator dla oferentów Skarżyńskiego

Oferta - konkursowa

Ogłoszenie

Umowa na wyłączność Skarżyńskiego - projekt


Dokument oglądany razy: 831
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 20-02-2013 12:02
Publikacja ostatniej zmiany: 20-02-2013 12:02