Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2013 r.

Organizator: SZPZLO Warszawa-Ochota

SZPZLO WARSZAWA - OCHOTA
02 – 353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Zakres konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 2013 r.

 1. PAKIET I: Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Szacunkowa liczba godzin wynosi 80 - 5 razy w tygodniu;
 2. PAKIET II: Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - pediatrii. Szacunkowa liczba godzin wynosi 120 - 5 razy w tygodniu;
 3. PAKIET III: Świadczenia zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla dzieci. Szacunkowa liczba pacjentów wynosi 150 osób miesięcznie;
 4. PAKIET IV: Świadczenia zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla dorosłych. Szacunkowa liczba pacjentów wynosi 160 osób miesięcznie;
 5. PAKIET V: Świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii. Szacunkowa liczba punktów wynosi 1000 miesięcznie;
 6. PAKIET VI: Świadczenia zdrowotne z zakresu laryngologii udzielane w Poradni Dziecięcej. Szacunkowa liczba punktów wynosi 1000 miesięcznie;
 7. PAKIET VII: Świadczenia zdrowotne z zakresu neurologii. Szacunkowa liczba punktów wynosi 1000 miesięcznie;
 8. PAKIET VIII: Świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii dziecięcej. Szacunkowa liczba punktów wynosi 1000 miesięcznie.

 

 1. Szczegółowe warunki postępowania i formularz ofertowy są dostępne na stronie internetowej SZPZLO Warszawa – Ochota oraz w sekretariacie SZPZLO Warszawa – Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00) – tel. 22 822-88-53.
 2. Szczegółowych informacji dotyczących postępowania konkursowego udziela Pani dr Anna Olszewska- Niewieczerzał – p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.
 3. Przewidywany okres obowiązywania umowy: do 31 grudnia 2013 roku.
 4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem siedziby Przyjmującego zamówienie oraz napisem: „Konkurs ofert: - Świadczenia zdrowotne, Pakiet Nr….” I złożyć w sekretariacie SZPZLO Warszawa - Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36 do dnia 29 października 2013 roku do godziny 11:00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 12:00 w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 października 2013 roku. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie SZPZLO Warszawa – Ochota i na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
 7. Przyjmującemu zamówienie przysługują następujące środki odwoławcze:
  1. protest
  2. odwołanie
 8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Zarządzenie

Ogłasza konkurs ofert

Regulamin

Umowa

Formularz

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - 30.10.2013R.


Dokument oglądany razy: 924
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 30-10-2013 16:23
Publikacja ostatniej zmiany: 16-10-2013 13:12