Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa rękawic jednorazowych oraz sprzętu próżniowego dla SZPZLO Warszawa - Ochota

ZP-2511-13-GK/2020


1. SIWZ
2. Załacznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załacznik Nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (Część I)
4. Załacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (Część II)
5. Załacznik Nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - wymagania graniczne dla zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi (Część II)
6. Załacznik Nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy (Część I)
7. Załacznik Nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy (Część II)
8. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
9. Załacznik Nr 8 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
10. Załacznik Nr 9 - Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
11. Załącznik Nr 10 - Zasady postępowania dla Wykonawców - Załacznik do Umowy

link do ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e50746c0-1261-4287-8922-89c1da426fd1

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 31.08.2020 r.
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (Część II) - zmieniony


Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

link:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2fabe10d-35e7-4e9f-9376-ecf72fdaac7a
 
Dokument oglądany razy: 463
Podlega Ustawie
Opublikował: Cezary Macioszek
Publikacja dnia: 25-08-2020 13:06
Publikacja ostatniej zmiany: 06-10-2020 10:00