Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa stacjonarnego zestawu rtg do zdjęć, Spr nr ZP-I/11/09

383510 - 2009

Warszawa: Dostawa stacjonarnego zestawu rtg do zdjęć, Spr nr ZP-I/11/09
Numer ogłoszenia: 383510 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stacjonarnego zestawu rtg do zdjęć, Spr nr ZP-I/11/09.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) dostawę zestawu rtg do zdjęć, w skład którego wchodzą: generator, lampa rtg z wolno stojącą kolumną , stół do zdjęć kostnych, stojak do zdjęć pionowych, konsola operatora, komplet kaset. 2) wykonanie niezbędnych robót, związanych z instalacją zestawu, 3) demontaż istniejącego w pracowni rtg aparatu i utylizację, 4) przeszkolenie personelu obsługi.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000.00zł.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta będzie zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. Ocena spełniania wymaganych warunków będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie treści dokumentów załączonych do oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy winni złożyć dokumenty i oświadczenia (szczegółowo opisane w SIWZ) : aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert; oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;oświadczenie o wyrobach medycznych.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 80
  • 2 - Jakość zestawu rtg - 10
  • 3 - Okres gwarancji dłuższy od wymaganych 36 miesięcy - 10

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-352 Warszawa, pok. 227 (bezpłatnie).

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, pok. 203- sekretariat.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia - sprawy formane : Edward Niedzielski i Anna Górska tel (22) 822 52 81 - sprawy merytoryczne Bożena Szczeblewska-Cisak tel. (22) 822-52-81.

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Zał. do SIWZ

  Oferta

  Zał. Nr 1 do oferty

  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  Oświadczenie o wyrobach medycznych

  Projekt umowy

  Zał. Nr 5 do oferty

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 09.11.2009 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 13.11.2009 r.


  Dokument oglądany razy: 1170
  Podlega Ustawie
  Opublikował: Marcin Sajdak
  Publikacja dnia: 13-11-2009 12:14
  Publikacja ostatniej zmiany: 13-11-2009 12:14