Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby PZLŚ - znak sprawy ZP/251/I-16/2013Warszawa: Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby PZLŚ - znak sprawy ZP/251/I-16/2013
Numer ogłoszenia: 226001 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 18, na potrzeby PZLŚ - znak sprawy ZP/251/I-16/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: roboty ogólnobudowlane, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, komputerowych i teletechnicznych, roboty w zakresie robót sanitarnych oraz c.o., roboty remontowe i renowacyjne, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Realizacja przedmiotu zamówienia w dwóch etapach.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20.000,00 zł, w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy - Pzp., wniesionym przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XI SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganego warunku na podstawie analizy złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganego warunku na podstawie analizy złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty oraz załączonego do oferty wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, na załączonym do SIWZ wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do oferty. Zamawiający uzna dokument za właściwy, jeśli Wykonawca w tym okresie wykaże co najmniej trzy roboty o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 zł każda. Do wykazu robót winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót (np. protokoły odbioru robót lub opinie, referencje zleceniodawcy), wskazujące, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz były prowadzone w czynnym obiekcie. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załączenie dokumentów niespełniających opisane wymogi spowoduje odrzucenie oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganego warunku na podstawie analizy złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganego warunku na podstawie analizy złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty oraz analizy wykazu osób posiadających uprawnienia branżowe: jedna osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane stosowne do zakresu zamówienia, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; jedna osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych; jedna osoba posiadająca uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganego warunku na podstawie analizy złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty oraz analizy opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wystąpią okoliczności opisane w SIWZ w rozdz. II ust. 1 na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy - Pzp. 2. Upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeśli reprezentacja nie wynika z dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdz. V ust. 1.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wystąpienia okoliczności stanowiących siłę wyższą, które uniemożliwiają terminowe wykonanie przewidzianych w Umowie prac - o okres trwania przeszkody spowodowanej zaistnieniem tych okoliczności; 2. Zawieszenia biegu terminu związania ofertą - o okres stanowiący liczbę dni, w których miało miejsce zawieszenie biegu terminu. 3. Zmiana terminu realizacji musi nastąpić w drodze sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez obie Strony Aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36, pokój 227..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 36, Sekretariat pokój 203, w godz. 8:00-15:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są: w sprawach merytorycznych p. Dariusz Łukasik tel. 22 822-88-52; w sprawach formalnych p. Grażyna Kubiak tel. 22 822-52-81. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 12.11.2013r. o godz. 10:30, w sali konferencyjnej I piętro. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do oferty
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 2 do oferty
4. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3 do oferty
5. Wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat - zał. nr 4 do oferty
6. Wykaz osób - zał. nr 5 do oferty
7. Umowa projekt - zał. nr 6 do oferty
8. Formularz ofertowy
9. Dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 05.11.2013r.
Przedmiary z podziałem na Etap I i Etap II

Zawiadomienie o wyborze ofert 15.11.2013r
Dokument oglądany razy: 1843
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 15-11-2013 17:41
Publikacja ostatniej zmiany: 28-10-2013 15:17