Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie

248608 - 2012

Untitled Document

Warszawa: Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 248608 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota , ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8228853, faks 022 8231219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) demontaż części instalacji wodociągowych, 2) demontaż części instalacji kanalizacyjnych, 3) roboty przygotowawcze, 4) wykonanie instalacji wodociągowych wody zimnej i przeciwpożarowej oraz ciepłej wody, 5) wykonanie instalacji kanalizacyjnych, 6) montaż armatury, 7) próby szczelności instalacji, 8) wykonanie izolacji termicznej rurociągów, 9) kontrolę jakości wykonanych robót, 10) próby ciśnieniowe, 11) odbiory końcowe, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących 20% wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia wg załączonego wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)dokument wskazujący osobę uprawnioną do podpisywania dokumentów ofertowych, tj.: - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub statut (umowa) spółki lub aktualny rejestr handlowy, - upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli reprezentacja nie wynika z w/w dokumentów, 2)pisemne zobowiązania podwykonawców do oddania do dyspozycji Wykonawcy zamówienia swoich zasobów (doświadczenia, wiedzy, zdolności finansowej, potencjału technicznego i osób) do realizacji zamówienia, jeśli wystąpią okoliczności opisane w rozdz. II ust. 1 na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy - Pzp,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpzlo-ochota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 227 - bezpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, sekretariat - pok. 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2012 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, pok. 208. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: - w sprawach merytorycznych p. Krzysztof Silny - tel. 22 823-38-48; - w sprawach formalnych p. Sylwia Wąsikiewicz - tel. 22 822-52-81..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Dokumentacja Techniczna

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Umowa - projekt

Zawiadomienie o wyborze oferty - 08.08.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (drugie) - 10.08.2012 r.


Dokument oglądany razy: 1270
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 10-08-2012 15:04
Publikacja ostatniej zmiany: 10-08-2012 15:04