Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do sterylizacji

ZP-2511-12-GK/2020

Ogłoszenie nr 575835-N-2020 z dnia 2020-08-19 r.


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa - Ochota Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, krajowy numer identyfikacyjny 10202670000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36 , 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mail zamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219.
Adres strony internetowej (URL): www.szpzlo-ochota.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpzlo-ochota.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpzlo-ochpta.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiajacy wymaga złożenia oferty pisemnej
Adres:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa - Ochota Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa - Ochota
Numer referencyjny: ZP-2511-12-GK/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Dostarczane środki dezynfekcyjne będą odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa, w szczególności ustaw: z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186), z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944), z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231), z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227)), na co Wykonawca winien posiadać odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 4) Wykonawca zobowiązuje się, do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki, ulotek oraz w przypadku konieczności przygotowania roztworów użytkowych – odpowiednich instrukcji, do środków dezynfekcyjnych. Dokumenty te Wykonawca dostarczy w postaci plików PDF na nośniku CD lub DVD do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy. 5) Jeżeli podczas obowiązywania umowy, dostarczone wcześniej dokumenty ulegną zmianie, Wykonawca będzie na bieżąco przysyłał uaktualnioną dokumentację w postaci plików PDF drogą elektroniczną. 6) Do zaoferowanych produktów do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: a) instrukcji w postaci kolorowych, łatwo zmywalnych tablic w formacie A4, z instrukcjami higienicznego mycia (30 sztuk) i higienicznej dezynfekcji rąk (30 sztuk), zgodnie z normą EN 1500, b) naklejek do oznaczania dozowników z napisami: Dezynfekcja rąk (100 sztuk) oraz Mycie rąk (100 sztuk), c) dozowników łokciowych w ilości 10 sztuk (5 sztuk do preparatu myjącego oraz 5 sztuk do preparatu dezynfekcyjnego). 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Część II. Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa – Ochota wraz z dzierżawą inkubatora 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu w Polsce, a w przypadku dostawy asortymentu będącego wyrobem medycznym spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186). 3) Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 4) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu inkubator w dzierżawę. Przekazany inkubator w dniu oddania w dzierżawę posiada pełne, niezbędne wyposażenie i jest całkowicie sprawny. 5) Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowej opłaty do zainstalowania inkubatora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia go i przeprowadzenia niezbędnych prób oraz przeszkolenia obsługi. 6) Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis inkubatora, w całym okresie dzierżawy, obejmujący czynności przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej, w tym okresowe przeglądy, kalibrację oraz wymianę części i podzespołów, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego niesprawności inkubatora Strony uzgodniły czas realizacji czynności serwisowych na nie więcej niż 48 godzin od telefonicznego (albo mailem) zgłoszenia. Serwis będzie wykonywany zgodnie z wymogami określonymi w art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( t. j. Dz. U. z 2020, poz. 186). 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33190000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy; w przypadku gdy Zamawiający może uzyskać dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w sposób określony w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający samodzielnie pozyska ten dokument bez wzywania Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie 2) Właściwe pełnomocnictwo, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze Umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ (Część I) oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (Część II).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SZPZLO Warszawa – Ochota
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Dostarczane środki dezynfekcyjne będą odpowiadały wymaganiom określonym w przepisach prawa, w szczególności ustaw: z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186), z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944), z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231), z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227)), na co Wykonawca winien posiadać odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 4) Wykonawca zobowiązuje się, do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki, ulotek oraz w przypadku konieczności przygotowania roztworów użytkowych – odpowiednich instrukcji, do środków dezynfekcyjnych. Dokumenty te Wykonawca dostarczy w postaci plików PDF na nośniku CD lub DVD do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy. 5) Jeżeli podczas obowiązywania umowy, dostarczone wcześniej dokumenty ulegną zmianie, Wykonawca będzie na bieżąco przysyłał uaktualnioną dokumentację w postaci plików PDF drogą elektroniczną. 6) Do zaoferowanych produktów do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: a) instrukcji w postaci kolorowych, łatwo zmywalnych tablic w formacie A4, z instrukcjami higienicznego mycia (30 sztuk) i higienicznej dezynfekcji rąk (30 sztuk), zgodnie z normą EN 1500, b) naklejek do oznaczania dozowników z napisami: Dezynfekcja rąk (100 sztuk) oraz Mycie rąk (100 sztuk), c) dozowników łokciowych w ilości 10 sztuk (5 sztuk do preparatu myjącego oraz 5 sztuk do preparatu dezynfekcyjnego). 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów do sterylizacji dla SZPZLO Warszawa – Ochota wraz z dzierżawą inkubatora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu w Polsce, a w przypadku dostawy asortymentu będącego wyrobem medycznym spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186). 3) Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 4) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu inkubator w dzierżawę. Przekazany inkubator w dniu oddania w dzierżawę posiada pełne, niezbędne wyposażenie i jest całkowicie sprawny. 5) Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowej opłaty do zainstalowania inkubatora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia go i przeprowadzenia niezbędnych prób oraz przeszkolenia obsługi. 6) Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis inkubatora, w całym okresie dzierżawy, obejmujący czynności przewidziane w dokumentacji techniczno – ruchowej, w tym okresowe przeglądy, kalibrację oraz wymianę części i podzespołów, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego niesprawności inkubatora Strony uzgodniły czas realizacji czynności serwisowych na nie więcej niż 48 godzin od telefonicznego (albo mailem) zgłoszenia. Serwis będzie wykonywany zgodnie z wymogami określonymi w art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( t. j. Dz. U. z 2020, poz. 186). 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


  1. SIWZ
  2. Załacznik Nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załacznik Nr 2 - Część I - Formularz asortymentowo-cenowy
  4. Załacznik Nr 3 - Część II - Formularz asortymentowo-cenowy
  5. Załacznik Nr 4 - Projekt Umowy - Część I
  6. Załącznik Nr 4 do Umowy - Zasady postępowania dla Wykonawców
  7. Załacznik Nr 5 - Projekt Umowy - Część II
  8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
  9. Załacznik Nr 7 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
  10. Załacznik Nr 8 - Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 21.08.2020 r.
Zmiana treści SIWZ z dnia 24.08.2020 r.
Zmiana treści SIWZ - Załącznik Nr 3 - Cz. II - Formularz asortymentowo - cenowy

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Dokument oglądany razy: 283
Podlega Ustawie
Opublikował: Adam Guza
Publikacja dnia: 19-08-2020 11:22
Publikacja ostatniej zmiany: 24-09-2020 12:17