Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni

516781-N-2020

Ogłoszenie nr 516781-N-2020 z dnia 2020-02-27 r.
 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota: Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, krajowy numer identyfikacyjny 10202670000000, ul. ul. Szczęśliwicka  36 , 02-353  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 228 853, e-mail zamowienia@szpzlo-ochota.pl, faks 228 231 219.
Adres strony internetowej (URL): www.szpzlo-ochota.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpzlo-ochota.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpzlo-ochota.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego
Adres:
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWRTEGO WARSZAWA-OCHOTA, 02-353 WARSZAWA , ul. SZCZĘŚLIWICKA 36 – Kancelaria II piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36 w części obejmującej poradnię POZ dla dzieci, rejestrację ogólną oraz wejścia do przychodni
Numer referencyjny: ZP-2511-03-MDM/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie zakresu wszystkich robót zostało opisane w Projektowej Dokumentacji Wykonawczej opracowanej celowo dla w/w zadania. Składowe Dokumentacji Wykonawczej (docelowej) opracowanej w 2020 roku:: I. Branża Budowlana 1) Projekt Wykonawczy- Architektura, Konstrukcje (aktualizacja - zawiera projekt wnętrz) 2) Przedmiar Robót – dokument pomocniczy (opracowanie 2020 r.), 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), II. Branża Sanitarna 1) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wentylacji, wod-kan, co, ct, (opracowanie 2017 r.) 2) Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych: wentylacji, wod-kan, co, ct, (opracowanie 2020 r. zawiera aktualizację i rozwinięcie opracowania z 2017 roku) 3) Przedmiar Robót – dokument pomocniczy (opracowanie 2020 r.), 4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), III. Branża Elektryczna 1) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych (zawiera aktualizację opracowania z 2017 r.) 2) Projekt wykonawczy SSP (opracowanie 2017 r.), 3) Przedmiary Robót – dokument pomocniczy (opracowanie 2020 r.), 4) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Komplet dokumentacji opracowanej w 2017 roku : I. Branża Budowlana 1) Projekt wykonawczy architektury wraz z technologią medyczną, konstrukcją i projektem wnętrz, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) II. Branża Sanitarna 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), III. Branża Elektryczna 1) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Ekpertyza p/poż budynku w wersji pdf. Na wykonanie robót złożono wniosek o pozwolenie na budowę. „Pozwolenie na budowę” zostanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w momencie protokolarnego przekazania terenu budowy na wskazanej nieruchomości. Wykonawca zabezpieczy realizację robót budowlanych w sposób zgodny z warunkami opisanymi w SIWZ oraz projekcie umowy, a także na własny koszt dokona stałego wydzielenia i zabezpieczenia terenu robót. Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe, bezpieczne przejście, umożliwiające dojazd wózkiem inwalidzkim z powierzchni parkingu do wykonanych w ramach zadania dodatkowych drzwi ewakuacyjnych na poziomie parteru klatki schodowej K2. Rodzaj i typ zastosowanego rozwiązania musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały ujęte w Dokumentacji Wykonawczej, SIWZ i Projekcie Umowy- zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności ogólnobudowlane (tj. pracowników fizycznych).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45330000-9
45453000-7
45421100-5
45400000-1
31518200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. polegających na powtórzeniu, podobnych robót budowlanych do 30% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 180
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  180    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, co najmniej dwie roboty budowlane związaną z realizacją kompleksowego remontu/modernizacji o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda robota budowlana oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ), b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalności: (z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 9 do SIWZ), Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania w/w robotami oraz posiada udokumentowane doświadczenie ( w okresie ostatnich pięciu lat) w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy nad co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 1 mln. zł. oraz aktualne potwierdzenie przynależności do izby inżynierów budownictwa. Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania w/w robotami oraz aktualne potwierdzenie przynależności do izby inżynierów budownictwa. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne, w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania w/w robotami i posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy D i E oraz aktualne potwierdzenie przynależności do izby inżynierów budownictwa. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału: 1) odnoszącego się do doświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie, tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, co najmniej dwie roboty budowlane związane z realizacją kompleksowego remontu/modernizacji o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każda robota oraz załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2) odnoszącego się do zdolności technicznej i zawodowej, określonego powyżej w ust. 2 pkt. 3, wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie lub oddzielnie przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. 3. Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: a) kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie pa podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. b) dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. c) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp; w przypadku gdy Zamawiający może uzyskać dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w sposób określony w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający samodzielnie pozyska ten dokument bez wzywania Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Właściwe umocowanie prawne, Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych, 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego : Nr konta 22-1240-5918-1111-0000-4907-6679 z dopiskiem wadium – numer sprawy ZP-2511-03-MDM//2020 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu poręczenia/gwarancji, z zastrzeżeniem, że dokument ten będzie podpisany przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. . 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 10. Oferta Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Termin wykonania prac 10,00
Termin gwarancji na wykonane roboty 10,00
Termin gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia (sprzęt) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 1) w zakresie obniżenia wynagrodzenia w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty; 2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 3) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy: a) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a w szczególności w przypadku przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń, zgód, opinii, pozwoleń lub innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, b) w przypadku zwiększenia zakresu wykonania umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, d) będących następstwem wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 4) w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych powyżej w ust. 2 pkt 3 lit. b, d i e; 5) w zakresie zmian w przyjętych rozwiązaniach w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w tym zmiana materiałów, pod warunkiem, że osiągnięte efekty będą równe bądź lepsze od zakładanych przez Zamawiającego, zastosowane technologie będą korzystne dla realizowanego przedmiotu umowy a wprowadzone zmiany nie wpłyną na cenę, jakość i termin realizacji umowy; 6) w zakresie zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy lub osób pełniących rolę inspektorów nadzoru na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy; 7) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; w takim wypadku wpływ takich zmian na wysokość kosztów wykonania umowy będzie udokumentowany przez Wykonawcę, zaś zmiana umowy będzie obejmowała zmianę wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do udokumentowanej zmiany takich kosztów; 8) w zakresie zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy o kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane przez Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9) w zakresie zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 10) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji zamówienia lub wyłączenia podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia; 11) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia podwykonawców do zobowiązania; Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z dotacji od m. st. Warszawy, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


Oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna planowana jest w dniu 10.03.2020 r. na godz. 13.00. Zgłoszenia na uczestnictwo w wizji proszę przesłać na adres mailowy: zamowienia@szpzlo-ochota.pl.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
1. SIWZ
2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
4. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
5. Załącznik Nr 4 - Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik Nr 5 – Projekt Umowy  wraz z załącznikami
7. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy
8. Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia
9. Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
10. Załącznik Nr 9 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
11. Opis przedmiotu zamówienia - pliki do pobrania


Informacja w zakresie Wizji lokalnej zamieszczona w dniu 03.03.2020r ( w załączeniu).

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego zamieszczone w dniu 09.03.2020r ( w załączeniu)

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz. 2 zamieszczone w dniu 10.03.2020r (w załączeniu).

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz. 3 zamieszczone w dniu 12.03.2020r (w załączeniu).

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz. 4 zamieszczone w dniu 12.03.2020r (w załączeniu).

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz.5 zamieszczone w dniu 17.03.2020r ( w załączeniu)

Zmiana Opublikowanego Ogłoszenia w BZP z dnia 17.03.2020r (LINK)

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz.6 zamieszczone w dniu 17.03.2020r ( w załączeniu).

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz.7 zamieszczone w dniu 18.03.2020r ( w załączeniu).

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz.8 zamieszczone w dniu 19.03.2020r ( w załączeniu).

Protokół z wizji lokalnej zamieszczony w dniu 19.03.2020r ( w załączeniu).


Pytania i odpowiedzi Zamawiającego cz.9 zamieszczone w dniu 20.03.2020r ( w załączeniu).

Rysunek zestawienia stolarki z dodatkowymi drzwiami AL9 - Zał. nr 1 do Pytań i odpowiedzi do SIWZ (cz.9) zamieszczono w dniu 20.03.2020r ( w załączeniu).

Informacja z otwarcia ofert  zamieszczona w dniu 25.03.2020r ( w załączeniu).


Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieszczona w dniu 09.04.2020r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane zamieszczono w dniu 24.04.2020r
Dokument oglądany razy: 2113
Podlega Ustawie
Opublikował: Szymon Mazurek
Publikacja dnia: 27-02-2020 13:08
Publikacja ostatniej zmiany: 24-04-2020 09:24